నవరత్నములు ధరించడం వల్ల అనేక శుభయోగములు కల్గును.

రవి – కెంపు

చంద్రుడు – ముత్యం

కుజుడు – పగడం

బుధుడు – పచ్చ

గురుడు – పుష్య రాగం

శుక్రుడు – వజ్రం

శని – నీలం

రాహువు – గోమేధికం

కేతువు – వైఢూర్యం