1)  గణపతి పూజ: విఘ్నములు నివారణగును మరియు ఏదైనా కార్యము ఫ్రారంభించినప్పుడు ఆ కార్యము విఘ్నము కలుగ కుండా జయప్రదము కల్గును.

2)  పుణ్యాహవాచనం: శుద్ది ఏర్పడును.

3)  మహాలక్ష్మి వ్రతం: లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం కల్గును.

4)  సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం: సత్ఫలితములు కల్గును, సంతానం కల్గును, వివాహం త్వరగా అగును, అన్నివిధాల శుభప్రదముగాను, మంగళ ప్రదము గాను ఉండును.

5) నక్షత్ర శాంతి: నక్షత్ర దోషం నివారణ అగును.

6)  జనన దోష శాంతి: జన్మించిన సమయం లో గ్రహములు దోష యుక్తము గా ఉంటే దోషం నివృత్తి అగును.

7)  నవగ్రహ శాంతి: నవగ్రహములు దోషం నివృత్తి అయి శాంతి కల్గి సత్ఫలితములు కల్గును.

8)  రుద్ర శాంతి : మానసిక ప్రశాంతత లభించును.

9)  గృహ శాంతి : వాస్తు దోషం తొలగిపోవును.

10)  నరఘోష శాంతి : నరుల బాధ నుండి విముక్తి అగును.

11)  కుజ గ్రహ శాంతి : కుజ దోషం నివృత్తి అయి దంపతులు సుఖ సంతోషముల తో ఆయురారోగ్యముల తో జీవిస్తారు.

12)  గణపతి హవనం: సమస్త విఘ్నములు నివారణ అయి కార్యము జయప్రదము అగును.

13)  లక్ష్మీ గణపతి హవనం : విఘ్నములు అన్నియు నివారణ అగును మరియు లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహము కల్గి శుభప్రదము గా ఉండును.

14)  అష్ట లక్ష్మీ హవనం: అష్ట లక్ష్మీ దేవతల అనుగ్రహం కల్గి ఆయురారోగ్య, ఐశ్వర్యములతో సత్సంతానముతో జీవిస్తారు.

15)  చండీ హవానం : కార్యసిద్ధి కల్గును.

16)  మృత్యుంజయ హవనం : మృత్యుంజయుని అనుగ్రహం కల్గి ఆయుష్యు పెరుగును.

17)  అపమృత్యుంజయ హవనం : అప మృత్యుంజయుని అనుగ్రహం కల్గి ఆయుష్యు పెరుగును.

18)  నవగ్రహ హవనం : నవగ్రముల దోషములు నివృత్తి అయి శుభప్రదము గా ఉండును.

19)  ఆయుష్య హవనం: ఆయుష్యు వృద్ధి అగును.

20)  గాయిత్రి హవనం : కార్య సిద్ధి కల్గును.

21)  ఋణ విమోచన హవనం : ఋణముల నుండి విముక్తి కల్గును.

22)  దాంపత్య హవనం : దంపతులు ఇద్దరూ ఎటువంటి వివాదములు లేకుండా సుఖ సంతోషముల తో జీవిస్తారు.

23)  పుత్ర కామేష్టి హవనం : సంతానము కల్గును మరియు సంతానం వృద్ధి అగును.

24)  సరస్వతి హవనం : విద్య యందు ఆసక్తి,ఏకాగ్రత కల్గును సరస్వతి దేవి అనుగ్రహం కల్గును.

25)  శ్రీ లక్ష్మీ సుదర్శన హవనం : కార్యసిద్ధి, మనోభీష్ట ఫలాభివృద్ధి, శ్రీఘ్రమే శ్రీమన్నారాయణ అనుగ్రహం కల్గును.